/images/avatar.jpeg

舞蹈随想

大学的时候,体育馆场上的街舞是如此的酷炫哇!但我只能眼巴巴地瞪着,羡慕得眼珠子都要掉下来。 舞蹈离我是如此的遥远!但当我邂逅Zumba舞时我为

阿斯汤加瑜伽学习笔记-唱诵经文

祈祷式: for the beginning of Ashtanga Yoga practice Sanskrit Mantra/梵语唱诵: CHANT-PATANJALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OM vande gurunam caranaravinde sandarsita svatma sukhava bodhe nih sreyase jangalikayamane samsara halahala mohasantyai abahu purusakaram sankhacakrasi dharinam sahasra sirasam svetam pranamami patanjalim OM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OM